Subsidiologie.

Hoe overheden verenigingen kunnen ondersteunen

Guy Redig en Bert Anciaux

Uitgevrij Kluwer, 2014, 86 p, € 32,49

Verenigingen spelen in onze huidige maatschappij een belangrijke rol. Het recht op vrije vereniging is een belangrijk democratisch beginsel. Vanzelfsprekend dat overheden die verenigingen dan ook ondersteunen.

Rijkdom

Het verenigingsleven wordt beschouwd als een vorm van immateriële rijkdom van een samenleving. Het is belangrijk sociaal kapitaal. Het particuIier initiatief moet ontwikkelingsruimte krijgen en de overheid moet dit faciliteren.

“Verenigingen zijn belangrijk sociaal kapitaal.”

In dit boek beschrijven de auteurs Guy Redig (docent agogiek) en Bert Anciaux (senator en ex-minister) de verschillende wijzen en modaliteiten waarmee overheden (Europees, federaal, gewesten en gemeenschappen, provincies en gemeenten) verenigingen ondersteunen. Deze overheden ontwikkelen een ondersteuningsbeleid en maken hiervoor wetten, decreten, reglementen, instrumenten en controlemechanismen.

De beoogde verenigingen omvatten zowel de gesubsidieerde sectoren cultuur, welzijn en gezondheid, het middenveld als de grote tot zeer kleine verenigingen. Sommigen zijn rechtspersonen, anderen niet.

De bedoelde steun betreft zowel structurele subsidies, projectsubsidies, financiering via fondsen, materiële ondersteuning als steun aan individuen.

Twee delen

Dit werk bestaat uit twee delen. De eerste zes hoofdstukken bieden een theoretisch, historisch, politiek en economisch referentiekader. Daarin wordt ook geschetst welke de vele mogelijkheden en vormen zijn waarmee verenigingen worden geholpen.

In het tweede deel worden de thema’s uit het eerste deel hernomen op een meer concrete en exemplarische wijze.

“Heldere en zakelijk correcte taal.”

De auteurs gebruiken een heldere en zakelijk correcte taal, ze worden niet hoogdravend. Daardoor is het geheel vlot leesbaar. Etymologische verklaringen, verduidelijkende schema’s en begeleidende voetnoten geven een extra dimensie.

Cultuur is dominant

De context en de voorbeelden in het boek komen voornamelijk uit de cultuurwereld en veel minder uit de gezondheids- en welzijnssectoren. Hoewel deze overdraagbaar zijn, hadden we toch liever wat meer evenwicht gezien. Er komen een aantal partijpolitieke duidingen en situeringen voor die echter steeds neutraal blijven.

Dit boek geeft geen concrete informatie aan verenigingen over subsidiekanalen of concrete wegen om subsidies te verwerven. Wel is biedt het een goed maar eerder theoretisch inzicht in de wijze waarop overheden hun ondersteuningsbeleid kunnen vormgeven.

Ik hoop dat dit werk geactualiseerd wordt na de interne staatshervorming, zodat de nieuwe rol van de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden kan belicht worden.

Thema's

armoede, diversiteit, ethiek, gebruiker, geestelijke gezondheid, gezin, gezondheid, handicap, jong, justitie, management, methodiek, onderzoek, opleiding, organisatie van zorg, ouderen, overheid, preventie, sociale professional, vermaatschappelijking, werken, wonen