De website Sociaal.Net is een initiatief van Sociaal.Net vzw: Turnhoutsebaan 139A, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer: 0713.711.152.

Hier kan je meer lezen over Sociaal.Net.

Deze regeling is van toepassing op de website van Sociaal.Net vzw. Elke gebruiker wordt verondersteld kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn.

Gebruik van de website

Sociaal.Net vzw streeft ernaar dat alle informatie op de website zo volledig, juist, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Als informatie op Sociaal.Net hieraan niet beantwoordt, dan meld je dit via info@sociaal.net. We doen al het mogelijke om onjuistheden zo snel mogelijk recht te zetten.

Sociaal.Net spant zich in om onderbrekingen van technische aard zoveel mogelijk te voorkomen, maar kan niet garanderen dat de website of andere informatiekanalen volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter

Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. Je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen.

Sociaal.Net vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van informatie op deze site.

Bescherming van persoonsgegevens

Sociaal.Net vzw hecht belang aan de bescherming van jouw persoonlijke levenssfeer. Hoe we omgaan met jouw privacy kan je lezen in onze privacyverklaring.

De spelregels voor reacties

Sociaal.Net vzw houdt van debat. We moedigen lezers aan om een reactie te plaatsen. Maar discussies ontsporen soms. Daarom deze spelregels: Blijf bij het onderwerp, onderbouw je reactie, speel op de bal en niet op de man, let op spelling en taalgebruik.

Sociaal.Net aanvaardt geen anonieme reacties. Wie reageert geeft naam, achternaam en e-mailadres op. Enkel naam en achternaam worden gepubliceerd. Reacties onder een schuilnaam worden niet weerhouden.

Ook online moet je de wet naleven. Lezers die een reactie plaatsen, respecteren dus de geldende wetgeving. Het is verboden gegevens te verzenden die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en/of de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privéleven van de gebruikers, seksistisch van aard zijn of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie. Wie reageert, respecteert de intellectuele rechten, zoals auteursrechten van derden of van Sociaal.Net vzw.

Sociaal.Net publiceert geen reacties met gescheld en haatdragende taal. Ook weren we zinnen in hoofdletters (schreeuwen in internettermen), hyperlinks met reclame of die oproepen tot actie en persoonlijke aanvallen, beledigingen en bedreigingen.

Reacties zijn beknopt, maximaal 1.000 tekens. Ze zijn bedoeld ter ondersteuning of weerlegging van de gepubliceerde bijdrage, niet om louter de eigen werking in beeld te brengen. Meer uitgebreide reacties kan je voorleggen voor de rubriek ‘Opinie’.

Sociaal.Net modereert de reacties. De moderator toetst elke reactie aan de spelregels. De moderator kan reacties inkorten, verwijderen of weigeren. De moderator moet hierover niet communiceren.

Sociaal.Net vzw is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reacties, noch voor de inhoud van andere sites die eventueel via een hyperlink aan de reactie verbonden zijn.

Auteursrecht

Redactionele bijdragen binden enkel de auteurs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De verantwoordelijkheid en auteursrechten voor de artikels en de foto’s berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.

Alle artikels die door Sociaal.Net vzw gepubliceerd zijn, kunnen met duidelijke bronvermelding door andere organisaties overgenomen, gereproduceerd, openbaar gemaakt of verspreid worden, met uitsluiting van elke vorm van commercialisatie of exploitatie onder derden. Vraag vooraf goedkeuring aan Sociaal.Net, via info@sociaal.net.

Het staat Sociaal.Net vrij om al dan niet een positief gevolg te geven aan de vraag tot overname of reproductie.

Sociaal.Net vzw geeft de bezoeker van deze site de toelating om bijdragen te delen, te kopiëren, af te drukken en te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Elke vorm van commercialisatie of exploitatie onder derden is uitdrukkelijk verboden.

Voor het overnemen van de beelden, foto’s en video’s is de overnemer zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een licentieovereenkomst met de eigenaar van deze beelden, foto’s of video’s.

Commercieel gebruik

Commercieel gebruik van de website is verboden. De inhoud van de website mag niet gebruikt worden voor commercieel gewin.

Hyperlinks en verwijzingen

Sociaal.Net bevat hyperlinks naar websites van andere organisaties en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Dit betekent niet noodzakelijk dat Sociaal.Net vzw deze websites aanbeveelt of met de inhoud akkoord gaat.

Sociaal.Net vzw beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Geschillen

Alle geschillen en vorderingen met betrekking tot de materie besproken op deze website, worden geregeld door de Belgische wetgeving. De gebruiker onderwerpt zich aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, onverminderd het recht van onze organisatie om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Deze webpagina mag naar eigen inzicht door Sociaal.Net vzw gewijzigd worden, zonder aansprakelijkheid voor de gevolgen van deze verandering. Problemen melden kan via info@sociaal.net of Sociaal.Net vzw, Turnhoutsebaan 139A, 2140 Borgerhout.

Vragen over deze disclaimer? Mail dan naar info@sociaal.net. Wij helpen je zo snel mogelijk verder.