Wil je graag iets schrijven? Super!

Je kan je tekst bij ons insturen, zonder voorafgaand overleg. We zullen die graag lezen en je feedback geven. Maar beter nog: bel of mail ons voordat je start met schrijven. Leg ons eerst je plannen voor. Dan kunnen we onze verwachtingen rond de tekst meteen goed op elkaar afstemmen.

Onze uitgangspunten

Elke ingestuurde bijdrage wordt door een medewerker van Sociaal.Net gelezen en getoetst aan de redactionele richtlijnen. Alle bijdragen moeten toegankelijk en vlot leesbaar zijn.

We publiceren je tekst niet meteen. Elk artikel wordt onderworpen aan eindredactie. Indien nodig, passen we de tekst aan of vragen we de auteur om (delen van) de tekst te herwerken.

De eindredacteur kan de tekst voorleggen aan een redactielid of extern expert voor review. De feedback die hieruit voortvloeit, koppelen we terug aan de auteur.

Voor publicatie wordt de tekst ter goedkeuring voorgelegd aan de auteur.

We hebben vijf rubrieken: Achtergrond, Verhaal, Opinie, Column en Boek. Elke bijdrage past binnen een van deze rubrieken. Verderop vind je meer info over de rubrieken.

Sociaal.Net kan altijd beslissen om een bijdrage niet te publiceren.

Redactionele richtlijnen 

Denk aan de lezer: Hou altijd de lezer in je achterhoofd. De lezers van Sociaal.Net zijn vooral sociale professionals, maar ook studenten, onderzoekers en beleidsmakers. Waarom is je onderwerp voor hen van belang? Bij welke van hun noden sluit het aan? Veronderstel niet dat de lezer dezelfde achtergrond heeft als jij. Leg termen die specifiek zijn voor je discipline uit.

Baken je onderwerp af: Kies één onderwerp en bouw daarrond de tekst op. Eén goed gestructureerde boodschap komt beter aan dan vijf verschillende. Lezers die niet weten waar je naartoe wil, haken sneller af. Kom op tijd to the point. Je kan best al bij het begin van de tekst de lezer de centrale boodschap meegeven en die verder in de tekst uitwerken, onderbouwen, illustreren, verklaren, de gevolgen opsommen…

Denk na over de structuur van je bijdrage: Waarover wil ik het hebben? Hoe bouw ik de redenering helder op? Kom ik aan het einde van de tekst terug op het probleem dat ik aan het begin stelde?

Schrijf helder en vlot toegankelijk: Je tekst moet aangenaam zijn om te lezen, ook als het over een serieus of technisch onderwerp gaat. Je bijdrage is een online artikel, geen academisch traktaat. Pas je taalgebruik hieraan aan. Vermijd jargon en afkortingen. Gebruik geen opsommingstekens.

Gebruik voorbeelden: Maak abstracte overwegingen concreet. Voorbeelden, anekdotes en verwijzingen naar de actualiteit kunnen moeilijke analyses en concepten uitleggen. Zo kan de lezer zich beter inleven.

Onderbouw je stellingen: Geef context, maak duidelijk hoe je je redenering opbouwt en verwijs eventueel naar bronnen. Noem je bijvoorbeeld aantallen, geef dan aan waar je die cijfers haalt. Meer info over hoe wij verwijzen naar bronnen vind je verderop.

Hou het kort: Schrijven is schrappen. Zeg dus niet lang wat je ook kort kan zeggen. Overschrijd zeker het maximaal aantal woorden niet: 2.500 voor Achtergrond, 2.000 voor Verhaal, 1.500 voor Boek en 1.000 voor Opinie.

Schrijf voor online lezers: Hou er rekening mee dat je tekst op een scherm gelezen wordt. Veel schermlezers ‘scannen’ een tekst en lezen hier en daar stukjes. Bij lange zinnen of lange paragrafen ben je ze snel kwijt. Verdeel je tekst in korte paragrafen. Kies regelmatig voor een sprekende tussentitel. Stel het geduld van de online lezers niet op de proef. Neem hen eerder mee op sleeptouw door vroeg in de tekst je punt mee te geven en er daarna verder over uit te weiden.

Wees constructief: We bieden je een vrije debatruimte aan. Goede praktijken mogen schitteren. En stel je problemen aan de kaak, reik dan ook oplossingen aan. Lezers waarderen kritiek die opbouwend is.

Verwijs naar andere artikels op Sociaal.Net: Ga via de zoekfunctie na wat er al eerder over je onderwerp verscheen op Sociaal.Net. Voeg hyperlinks naar verwante bijdragen toe in je tekst.

Schrijf een titel en intro: De titel en inleiding moeten de lezer in je tekst trekken. Ze geven helder weer waar je artikel over gaat. Hou de intro kort: maximum drie zinnen. De titel en intro schrijven is vaak het moeilijkst. Tip: doe dit op het einde. Dan zie je beter de lijnen in je artikel.

Kijk de stijl van je tekst na: Vermijd ambtelijke, formele of moeilijke woorden. Net als vage woorden zoals ook, bepaalde, men… Gebruik geen passief: ‘Uit onderzoek kan geconcludeerd worden dat’ wordt ‘Onderzoek toont dat’. Vervoeg zo veel mogelijk werkwoorden. Dat maakt je stijl levendig. Mijd bijvoorbeeld het + infinitiefvorm. Een handige webtool om de stijl van je tekst te checken is de VRT Schrijfassistent.

Wees correct: Zorg dat wat je beweert ook klopt. Gaat het om iets wat jij of iemand die je sprak meemaakte, wees ook dan zo waarheidsgetrouw mogelijk. De redactie kan kritiek en beweringen die anderen (personen, organisaties, instanties) mogelijk schade berokkenen dubbelchecken of hen om een weerwoord vragen.

Rechtzettingen: Tikfouten veranderen we zonder melding. Andere fouten worden gecorrigeerd in de tekst, met onderaan een bloktekst met de vermelding: “Deze tekst werd aangepast op [datum]. In het originele artikel stond x. Dat moest y zijn.”

Verwijzen naar bronnen

Bibliografische referenties blijven beperkt tot maximaal tien bronnen. Zij wijzen de weg naar oorspronkelijke auteurs of relevante sleutelpublicaties.

Wij zijn een online medium. Verwijs je naar een bron die ook online te vinden is, voeg dan de hyperlink toe.

We hanteren volgende principes:

  • Boek: Huyse, L. (1994), De politiek voorbij, Leuven, Kritak.
  • Artikel in een tijdschrift: Janssen, P. (2004), ‘Een verhaal van opsluiten en uitsluiten’, Alert, 3.
  • Artikel in een reader: Van Menxel, G. (2002), ‘Is er nog plaats voor armoedebestrijding in het nieuwe lokaal sociaal beleid?’, in Vranken, J., De Boyser, K., Geldof, D. en Van Menxel, G. (red.), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2002, Leuven, Acco.
  • Artikel op Sociaal.Net: voeg in je tekst een hyperlink toe naar het artikel.

Verwijzen naar de bladzijde mag, bijvoorbeeld bij een citaat of specifieke gedachtegang die op die bladzijde is terug te vinden.

Rubrieken

Sociaal.Net is opgebouwd uit verschillende rubrieken. Langere analyses vind je bij Achtergrond. Getuigenissen, reportages en interviews vallen onder Verhaal. En opiniebijdragen in, je raadt het, Opinie. De rubriek Boek belicht recente publicaties. Daarnaast werken we met een groep van vaste columnisten, die jaarlijks kunnen wisselen.

Achtergrond

Bijdragen voor Achtergrond gaan over maatschappelijk relevante thema’s, wetenschappelijk onderzoek, methodieken… Evaluatie, nuance en diepgang zijn cruciaal. Er is aandacht voor de relevantie voor praktijk en beleid. Artikels over onderzoek beperken de beschrijving van de gebruikte methodologie. De Achtergrond-artikels zijn maximum 2.500 woorden.

Verhaal

In deze rubriek brengen we getuigenissen, reportages en interviews. Er gaat veel aandacht naar persoonlijke beleving en expertise van gebruikers of praktijkwerkers. De Verhaal-artikels zijn maximum 2.000 woorden.

Opinie

Sociaal.Net is steeds op zoek naar goede, scherpe, onderbouwde en genuanceerde opiniestukken over welzijn en gezondheid. Iedereen kan een opiniebijdrage aanbieden. Het is altijd een persoon (of meerdere personen) die een stuk schrijft, eventueel in naam van een organisatie. Een Opinie-bijdrage is maximum 1.000 woorden.

Boek

De rubriek Boek zet recente non-fictieboeken, die relevant zijn voor zorg, welzijn en gezondheid, in de kijker. Dat kan via een interview met de auteur of een uitgebreide recensie van het boek. Een recensie is geen samenvatting van het boek, maar eerder een persoonlijke evaluatie en reflectie. Waarom is het interessant? Voldoet het aan de verwachtingen? Een bijdrage in deze rubriek kan ook meerdere boeken over hetzelfde thema onder de loep nemen. Een Boek-artikel is maximum 1.500 woorden.

Auteursrecht

Redactionele bijdragen binden enkel de auteurs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

De verantwoordelijkheid en auteursrechten voor de artikels en de foto’s berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.

Gepubliceerde teksten zijn gratis beschikbaar en kunnen vrij gedeeld worden via sociale media.

Een auteur kan een bijdrage die Sociaal.Net publiceerde elders publiceren met bronvermelding en een link naar Sociaal.Net.

We vinden het fijn dat onze teksten gedeeld en verspreid worden. Daarom kunnen ook andere organisaties een Sociaal.Net-bijdrage overnemen. Contacteer ons hiervoor via info@sociaal.net. Zowel de auteur als Sociaal.Net moeten groen licht geven voor overname. Gezien het intensieve redactionele werk kan zo’n overname enkel met duidelijke bronvermelding.