Wil je graag iets schrijven? Super!

Je kan je tekst insturen, zonder voorafgaand overleg. We zullen die graag lezen en je feedback geven. Maar beter nog: bel of mail ons voordat je start met schrijven. Leg ons eerst je plannen voor. Dan kunnen we onze verwachtingen rond de tekst meteen goed op elkaar afstemmen.

Dit moet je zeker weten

Jouw ingestuurde tekst of tekstvoorstel wordt gelezen en besproken op een redactieteam. We bezorgen je altijd onze feedback. We kunnen je bijvoorbeeld vragen om een tekst(deel) verder uit te werken, in te korten of een voorbeeld toe te voegen. Helaas kunnen we niet alle ingestuurde teksten en tekstvoorstellen publiceren. Zien we publicatie niet zitten, dan laten we je ook weten waarom.

Je bijdrage wordt niet meteen gepubliceerd. Een eindredacteur werkt aan je tekst om vorm en inhoud op maat van Sociaal.Net te zetten. Dat resultaat leggen we ter goedkeuring voor. Jij blijft eigenaar van je tekst: je hoeft niet al onze wijzigingen blindelings te aanvaarden.

Na publicatie verspreiden we de tekst via onze nieuwsbrief en sociale media. We verwachten dat ook jij als auteur je netwerken inzet. De kans is groot dat lezers reageren op je tekst via onze webiste of sociale media. Het is fijn dat je als auteur mee debatteert.

Onze lezers zijn nieuwsgierig. Wat als ze nog meer willen weten over wat jij schreef? Welk boek of podcast raad je hen aan? Kan je hen ook de weg wijzen naar relevante projecten en organisaties? We nemen jouw tips graag op in een bloktekst, onderaan de bijdrage.

Welke tekst wil je schrijven: een snedige opinie, een doordachte analyse of een beklijvend verhaal?

Om ervoor te zorgen dat lezers hun weg vinden op Sociaal.Net, hebben we verschillende rubrieken.  Opiniebijdragen horen thuis in Opinie en diepgravende analyses vind je bij Achtergrond. Getuigenissen en reportages vallen onder de rubriek Verhaal. De rubriek Boek belicht recente boeken.

Achtergrond

Bijdragen voor deze rubriek gaan over maatschappelijk relevante thema’s, wetenschappelijk onderzoek, methodieken… Evaluatie, nuance en diepgang zijn cruciaal. Er is aandacht voor de relevantie voor praktijk en beleid. Artikels over onderzoek beperken de beschrijving van de gebruikte methodologie tot één paragraaf. Artikels voor de rubriek Achtergrond zijn maximum 2.500 woorden.

Verhaal

In deze rubriek brengen we getuigenissen en reportages. Er gaat veel aandacht naar persoonlijke beleving en expertise van gebruikers of praktijkwerkers. De Verhaal-artikels zijn maximum 2.000 woorden.

Opinie

Op Sociaal.Net kan je ook terecht met een scherp, onderbouwd maar ook genuanceerd opiniestuk. Iedereen kan een opiniebijdrage aanbieden. Het is altijd een persoon (of meerdere personen) die een stuk schrijft, eventueel in naam van een organisatie. Een Opinie-bijdrage is maximum 1.000 woorden.

Boek

De rubriek Boek zet recente boeken, die relevant zijn voor zorg, welzijn en gezondheid, in de kijker. Dat kan via een interview met de auteur of een uitgebreide recensie van het boek. Een recensie is geen samenvatting van het boek, maar eerder een persoonlijke evaluatie en reflectie. Waarom is het interessant? Voldoet het aan de verwachtingen? Een bijdrage in deze rubriek kan ook meerdere boeken over hetzelfde thema onder de loep nemen. Een Boek-artikel is maximum 1.500 woorden.

Schrijven is goed, gelezen worden nog beter: enkele tips

Een succesvolle tekst is geen toevalstreffer. Een sterke schrijver zet de focus niet op zichzelf maar voelt goed aan wat de lezer kan boeien. Enkele schrijftips.

Denk aan de lezer: lezers van Sociaal.Net zijn vooral sociale professionals, maar ook studenten, onderzoekers en ‘gewone’ mensen met interesse in sociale thema’s. Waarom is je onderwerp voor hen van belang? Bij welke van hun noden sluit het aan? Veronderstel niet dat de lezer dezelfde achtergrond heeft als jij. Leg termen die specifiek zijn voor je discipline uit. Vraag je af of een collega die op een heel ander terrein werkzaam is, de tekst kan volgen.

Baken je onderwerp af: kies één onderwerp en bouw daarrond de tekst op. Eén goed gestructureerde boodschap komt beter aan dan vijf verschillende. Lezers die niet weten waar je naartoe wil, haken sneller af. Kom op tijd to the point. Je kan best al bij het begin van de tekst de lezer de centrale boodschap meegeven en die verder in de tekst uitwerken, onderbouwen, illustreren, verklaren, de gevolgen opsommen…

Schrijf een titel en intro: een titel en inleiding moeten de lezer in je tekst trekken. Ze geven helder weer waar je artikel over gaat. Houd de intro kort: maximum drie zinnen. De titel en intro schrijven is vaak het moeilijkst. Tip: doe dit op het einde. Dan zie je beter de lijnen in je artikel.

Gebruik voorbeelden: maak abstracte overwegingen concreet. Voorbeelden, anekdotes en verwijzingen naar de actualiteit kunnen moeilijke analyses en concepten uitleggen. Zo kan de lezer zich beter inleven. Schrijf niet alleen over algemene beleids- of maatschappelijke ontwikkelingen, maar wijs op hun impact op mensen. Zorg en welzijn gaat over mensen, zorg dat ze in je tekst zichtbaar worden.

Schrijf voor online lezers: houd er rekening mee dat je tekst op een scherm gelezen wordt. Weet dat intussen meer dan de helft van de lezers Sociaal.Net lezen op de smartphone of een tablet. Veel schermlezers ‘scannen’ een tekst en lezen hier en daar stukjes. Bij lange zinnen of grote paragrafen ben je ze snel kwijt. Verdeel je tekst daarom in korte paragrafen. Kies regelmatig voor een sprekende tussentitel. Stel het geduld van de online lezers niet op de proef. Neem hen eerder mee op sleeptouw door vroeg in de tekst je punt mee te geven en er daarna verder over uit te weiden.

Wees constructief: we bieden je een vrije debatruimte aan. Goede praktijken mogen schitteren. En stel je problemen aan de kaak, reik dan ook oplossingen aan. Lezers waarderen kritiek die opbouwend is.

Denk na over de structuur van je bijdrage: waarover wil ik het hebben? Hoe bouw ik de redenering helder op? Kom ik aan het einde van de tekst terug op het probleem dat ik aan het begin stelde?

Schrijf helder en vlot toegankelijk: je tekst moet aangenaam zijn om te lezen, ook als het over een serieus of technisch onderwerp gaat. Je bijdrage is een online artikel, geen academisch traktaat. Pas je taalgebruik hieraan aan. Vermijd jargon en afkortingen. Gebruik geen opsommingstekens.

Onderbouw je stellingen: geef context, maak duidelijk hoe je je redenering opbouwt en verwijs eventueel naar bronnen. Noem je bijvoorbeeld aantallen, geef dan aan waar je die cijfers haalt. Meer info over hoe wij verwijzen naar bronnen vind je verderop.

Privacy vinden we belangrijk: noem je in je bijdragen mensen bij naam, overweeg dan zorgvuldig de gevolgen daarvan. Zijn ze op de hoogte? Gaven ze toestemming? Weet dat op Sociaal.Net mensen ook anoniem kunnen getuigen, eventueel onder een schuilnaam. Wees hierover transparant en geef bij de start van de bijdrage de lezer de nodige informatie. Vermeld waarom je bijvoorbeeld enkel een fictieve case of voornaam gebruikt.

Schrijven is schrappen: zeg niet lang wat je ook kort kan zeggen. Overschrijd zeker het maximaal aantal woorden niet: 2.500 voor Achtergrond, 2.000 voor Verhaal, 1.500 voor Boek en 1.000 voor Opinie.

Wees correct: zorg dat wat je beweert ook klopt. Gaat het om iets wat jij of iemand die je sprak meemaakte, wees ook dan zo waarheidsgetrouw mogelijk.

Woord en tegenwoord: de redactie kan kritiek en beweringen die anderen (personen, organisaties…) schade kunnen berokkenen, dubbelchecken of hen de ruimte bieden te reageren met een weerwoord. Je opinie over een foute beleidskeuze mag best straf zijn, maar weet dat we in zo’n geval een betrokken minister ook om een weerwoord kunnen vragen.

Verwijs naar andere artikels op Sociaal.Net: ga via de zoekfunctie na wat er al eerder over je onderwerp verscheen op Sociaal.Net. Voeg relevante hyperlinks naar verwante bijdragen toe in je tekst.

Kijk de stijl van je tekst na: vermijd ambtelijke, formele of moeilijke woorden. Net als vage woorden zoals ook, bepaalde, men… Gebruik geen passief: ‘Uit onderzoek kan geconcludeerd worden dat’ wordt ‘Onderzoek toont dat’. Vervoeg zo veel mogelijk werkwoorden. Dat maakt je stijl levendig.

Rechtzettingen na publicatie: tikfouten veranderen we zonder melding. Andere fouten worden gecorrigeerd in de tekst, met onderaan een bloktekst met de vermelding: “Deze tekst werd aangepast op [datum]. In het originele artikel stond x. Dat moest y zijn.”

Waar haal je je mosterd?

Als jij niet de bedenker bent van een bepaalde gedachtengang of cijfer, dan moet je aangeven wie wel. Niks mis met het verwijzen naar bronnen. Maar overdaad schaadt: blijf weg van het voortdurende benoemen van andere auteurs om je punt nog meer gewicht te geven. Want wellicht kent de lezer toch niet iedereen. Schrijf voor de lezer, niet voor jezelf.

Bibliografische referenties blijven beperkt tot maximaal tien bronnen. Zij wijzen de weg naar oorspronkelijke auteurs of relevante sleutelpublicaties. Wij zijn een online medium. Verwijs je naar een bron die ook online te vinden is, voeg dan de hyperlink toe.

We hanteren volgende principes:

  • Boek:Huyse, L. (1994), De politiek voorbij, Leuven, Kritak.
  • Artikel in een tijdschrift: Janssen, P. (2004), ‘Een verhaal van opsluiten en uitsluiten’, Alert, 3.
  • Artikel in een reader:Van Menxel, G. (2002), ‘Is er nog plaats voor armoedebestrijding in het nieuwe lokaal sociaal beleid?’, in Vranken, J., De Boyser, K., Geldof, D. en Van Menxel, G. (red.), Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2002, Leuven, Acco.
  • Artikel op Sociaal.Net: voeg in je tekst een hyperlink toe naar het artikel.

Verwijzen naar de bladzijde mag, bijvoorbeeld bij een citaat of specifieke gedachtegang die op die bladzijde is terug te vinden.

Ook auteurs hebben rechten

Redactionele bijdragen binden enkel de auteurs, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Onderaan de bijdrage vermelden dat je de tekst in eigen naam schreef, is dus overbodig.

De verantwoordelijkheid en auteursrechten voor de artikels en de foto’s berust bij de auteur van het artikel of de maker van de foto.

We vinden het fijn dat onze teksten gedeeld en verspreid worden. Ben je van plan om een artikel van Sociaal.Net over te nemen op je eigen website of andere publicatie, neem dan altijd eerst contact op via info@sociaal.net. Zowel de auteur, fotograaf als Sociaal.Net moeten immers groen licht geven voor overname. We vermijden zo ook discussies over copyright.