Verhaal

Mama en zoon met handicap aan huis gekluisterd

Achttien jaar wachten op zorg is absurd

Peter Goris

Personen met een handicap krijgen een budget waarmee ze hun zorg financieren. Maar gemeenschapsmiddelen zijn schaars. Sommigen moeten wachten op zo’n budget. Het eigen netwerk moet dan wonderen verrichten. Zoals in het geval van Nathan.

© Unsplash / Aaron Mello

handicap

©Unsplash / Aaron Mello

©Unsplash / Aaron Mello

Wie is Nathan?

Mama: “Nathan is 21 jaar. Hij is geboren met het syndroom van Down. Mijn man is arts, ik ben leerkracht. We voedden Nathan op in ons gezin, samen met zijn twee oudere broers. We kozen voor een inclusieve benadering. Doorheen de jaren werden we daarbij goed omringd door sociale professionals. Toen hij zestien maanden was, werd Nathan begeleid vanuit het revalidatiecentrum. Vervolgens ging hij naar de kleuterschool. En er was thuisbegeleiding. Hij is altijd naar een gewone school blijven gaan, ondersteund vanuit experimenten rond inclusief onderwijs.”

‘We werden goed omringd door sociale professionals.’

“Nathan deed verschillende stages en volgde uiteindelijk een opleiding als co-begeleider in de kleuterklas. In zijn vrije tijd speelde hij basket en tennis. Toch was zijn activiteitenprogramma niet overdreven. Op maandag en vrijdag was hij vaak thuis. Wel bleef zijn beperkte zelfstandigheid een probleem. Hij had schrik om zich alleen te verplaatsen. We oefenden om samen naar de bakker, de beenhouwer of de school te gaan. Dat lukte, maar voor verre verplaatsingen had hij begeleiding nodig. Hij kon heel veel, mits nabijheid en aanwezigheid van iemand die hij vertrouwde.”

Anja, jij was hier meer dan vijf jaar thuisbegeleider. Hoe ondersteunde jij dit gezin?

Anja: “Onze thuisbegeleidingsdienst Start West-Vlaanderen komt hier al van kindsbeen af over de vloer. Tot zijn twaalfde gebeurde dat door mijn collega van het kinderteam. Nadien verscheen ik in dit gezin. We deden samen activiteiten, hier in huis en buitenshuis. Ik luisterde naar Nathan en zijn ouders, bood steun en zocht mee naar oplossingen. Hoe ga je als gezin om met bijvoorbeeld de pubertijd en seksualiteit van je kind?”

“Ook de weg wijzen naar de juiste diensten, procedures en aanvraagformulieren is een belangrijke sleutel. Want ouders hebben op papier heel wat rechten en tegemoetkomingen, maar vaak moeten we hemel en aarde verzetten om daarvan te kunnen genieten. Thuisbegeleidingsdiensten brengen andere diensten binnen in het gezin, maar ondersteunen vooral de ouders. Want uiteindelijk nemen zij het grootste deel van de zorgtaak op.”

Is dat versterken van het gezin een bewuste keuze?

Marjan, directeur thuisbegeleidingsdienst: “De historische wortels van onze thuisbegeleidingsdienst zitten inderdaad bij ouders die andere ouders helpen bij de zorg voor hun kind met een beperking. Die keuze van ouders om maximaal in het eigen gezin voor het kind te zorgen, proberen we tot op vandaag mee mogelijk te maken.”

In het traject van Nathan is dat goed gelukt.

Anja: “Toch is dit geen vanzelfsprekend verhaal. De ouders van Nathan hebben een uitzonderlijke inzet. Ze mobiliseerden ook hun eigen netwerk. Waar nodig staken oma en broers een tandje bij. Zo ging mama bijvoorbeeld in het buitenland een cursus volgen om Nathan via een eigen methodiek te leren lezen. Met succes. En net zoals iedereen, heeft ook Nathan eigen karaktertrekken. Hij is minder sociaal en bijzonder gevoelig voor geluiden. Als hij blokkeert, weet een omgeving vaak geen raad met zijn gedrag. Iedereen zoekt dan naar ingewikkelde verklaringen. Maar neem gewoon het lawaai weg en Nathan zal zich herpakken. Dit telkens opnieuw uitleggen, ook ten aanzien van de wisselende groep van hulpverleners, vraagt veel geduld en communicatie van de ouders.”

Toch zijn Nathan en mama vandaag voltijds aan huis gekluisterd.

Mama: “Jammer genoeg liet hij vanaf zijn twintigste alle activiteiten één voor één vallen. Nathan werd depressief en had het zelfs moeilijk om thuis te functioneren. Ik zie geen duidelijke oorzaken voor die breuk, al struikelde hij steeds meer over lawaai. De activiteiten met het meeste lawaai bouwde hij eerst af. En hij had pech. Wat hij wel graag deed, kon plots niet meer doorgaan omdat het programma afgelopen was of omdat de begeleiding teruggeschroefd werd. Zo hoopte hij als co-begeleider verder aan de slag te kunnen gaan in de kleuterschool. Maar die plaats was al ingenomen door een andere jongen met het syndroom van Down.”

‘Dit is geen vanzelfsprekend verhaal.’

“Het ging verder bergafwaarts. Hij gedroeg zich steeds meer dwangmatig en alle dagelijkse handelingen gingen ontzettend traag. Ontbijten ging pas tegen de middag en dan nog had hij zijn pyjama aan. Hij ging niet meer mee op reis. Hij zei dat zijn batterijen leeg waren.”

Wat betekende dat voor jou?

Mama: “Elke opvoeding is arbeidsintensief en Nathan vroeg bijzondere aandacht. Maar zolang zijn activiteitenprogramma liep, kon ik mijn zorg voor hem combineren met een deeltijdse job in het onderwijs. Maar dat veranderde door zijn depressie. Sinds anderhalf jaar ben ik er voltijds voor hem. Hulpverleners zeggen dat Nathan een intensieve één-op-één begeleiding nodig heeft. Ik denk dat dat klopt. Daarvoor moet ik zorgen. Hem alleen thuislaten is geen optie. De kleinste activiteit is een enorme opdracht. Hij wil ook niet meer samen eten en houdt iedereen op afstand. Zo zit je snel in een neerwaartse spiraal: alles maakt hem angstig en neemt zijn vertrouwen weg.”

“Het doet pijn om te zien dat wat je zo geduldig samen opgebouwd hebt, nu weer afbrokkelt. De bedoeling van al die inspanningen was om Nathan zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren. Het was niet de bedoeling dat hij vandaag aan zijn bed, zetel en ouders gekluisterd zou zijn.”

Jullie lijken er in deze periode alleen voor te staan. Waar zijn de hulpverleners?

Marjan: “Dit gezin ervaart de beperkingen van persoonsvolgende financiering, het nieuwe financieringssysteem in de gehandicaptenzorg. Het achterliggend idee dat zorg vraaggestuurd moet zijn, is fantastisch. Eindelijk staan personen met een handicap aan het roer van hun zorg.”

‘Met een lege portemonnee koop je geen zorg.’

“Tot daar het fantastisch idee. Want met een lege portemonnee koop je geen zorg. Samen met Nathan staan enkele duizenden mensen met een beperking op de wachtlijst voor een persoonsgebonden budget. Zij hebben zorg en ondersteuning nodig, maar moeten het zonder budget stellen. Er zijn geen mogelijkheden om de zorg in te kopen die ze nu nodig hebben. Zoals in het geval van Nathan, moeten ouders het allemaal zelf oplossen. Ze zeggen hun werk op en zetten hun sociaal leven on hold.”

Hoe kwam Nathan op die wachtlijst terecht?

Marjan: “In 2005 deden de ouders een aanvraag voor een persoonlijk assistentiebudget. Dat is het persoonsgebonden budget voor minderjarigen met een handicap. Met zo’n budget kon het gezin bijvoorbeeld iemand inschakelen voor de begeleiding van Nathan bij zijn activiteiten en verplaatsingen. Dan hoefde mama dat niet steeds te doen. Dat budget werd nooit toegekend omdat Nathan een te sterk netwerk had. Dat hij zich slechts kon ontwikkelen dankzij de permanente aanwezigheid en begeleiding van het gezin, bleef onder de radar.”

“Op 1 januari 2017 werd dat idee van zelf zorg inkopen meer algemeen ingevoerd. Persoonsvolgende financiering werd het nieuwe financieringssysteem in de hele gehandicaptenzorg. Meerderjarige personen met een handicap kunnen een aanvraag indienen voor een persoonsvolgend budget. Zo werd er ook voor meerderjarige Nathan een aanvraag voor een persoonsvolgend budget opgestart.”

Toch kreeg hij geen budget?

Mama: “Met wat geluk was het anders gelopen. Vanuit het streven naar zorgcontinuïteit, kregen personen met een handicap die verbleven in een internaat, multifunctioneel centrum of dagcentrum prioriteit. Nathan stond op dat moment op de wachtlijst van het dagcentrum. Was hij toen gebruiker geweest van het dagcentrum, dan had hij vandaag niet moeten wachten op zijn budget. Ons leven zou er dan heel anders uit zien. We hadden bijvoorbeeld in combinatie met het dagcentrum meer intensieve thuisbegeleiding kunnen opstarten.”

‘Ouders voelen zich in de steek gelaten.’

“Die flexibiliteit in de budgetbesteding is een meerwaarde van persoonsvolgende financiering. Maar wie geen budget heeft, kan enkel terugvallen op de thuissituatie, de zorg van familie en vrienden en het beperkt aanbod thuisbegeleiding in rechtstreeks toegankelijke hulp. Dat is in deze situatie bijzonder belastend.”

Hoe lang zal Nathan nog op de wachtlijst staan?

Marjan: “Nathan stond in eerste instantie ingeschaald in prioriteitengroep 3. Prognoses van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap wijzen uit dat je daarmee achttien jaar moet wachten op een zorgbudget. Dat is absurd. Gelukkig werd er een tijdje geleden een herziening aangevraagd. Nathan werd ingeschaald in prioriteitengroep 2. Dat kort de wachtlijst in, maar niemand plakt daar een concrete termijn op. Tijdens deze onzekere periode steekt de overheid zich weg. Ouders voelen zich in de steek gelaten.”

Waarom zijn die wachtlijsten zo lang?

Marjan: “Dat is een verhaal van keuzes binnen de context van beperkte budgetten. De overheid moet garanderen dat minderjarigen die gebruik maken van een voorziening binnen de gehandicaptenzorg, ook bij meerderjarigheid die ondersteuning blijven krijgen. Die groep krijgt absolute prioriteit.”

‘Het gebrek aan perspectief werkt versmachtend.’

“Maar daardoor blijven andere groepen in de kou staan. Wie op zijn zeventiende geen persoonlijk assistentiebudget heeft of niet opgenomen is in een voorziening voor personen met een handicap, komt op de wachtlijst terecht. Ouders begrijpen dat beperkte gemeenschapsmiddelen verdeeld moeten worden. Daarom zijn ze ook bereid om te wachten. Maar natuurlijk niet eindeloos. Vooral het gebrek aan perspectief werkt versmachtend.”

De situatie van Nathan is niet zo uitzonderlijk?

Anja: “Er staan meer dan 14.000 mensen met een handicap op de wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Een dikke duizend daarvan staan in de prioriteitengroepen 1 en 2. Zij hebben dringend zorg nodig. Als thuisbegeleider ervaar ik vooral bij ouders die alles deden om hun kind inclusief op te voeden, veel frustratie en wanhoop. Ze worden voor al hun inspanningen afgestraft. Hadden ze hun kind van jongs af aan naar een internaat gedaan, dan stond het nu niet op een wachtlijst.”

“Ook voor ons als thuisbegeleider is dit frustrerend omdat we de ouders zo ondersteund hebben in hun keuze voor die inclusieve opvoeding. De laatste maanden worden we weer meer geconfronteerd met situaties waarbij opname in de psychiatrie en soms zelfs collocatie nog de enige uitweg is. Het is moeilijk om dit als thuisbegeleider vol te houden, om gemotiveerd te blijven en te blijven geloven in een inclusieve samenleving.”

Mama: “Nu staan we er helemaal alleen voor. Ook ik heb het moeilijk en zie veel ouders kopje onder gaan. Sommige gezinnen raken in financiële problemen. Omdat ik permanent voor Nathan moet zorgen, kan ik niet meer gaan werken. Gelukkig sta ik vlak voor mijn pensioen en maken verschillende verlofstelsels de brug. Maar jongere ouders kunnen dat niet.”

Ben je boos?

Mama: “Ik ben vooral gefrustreerd. Wij hebben achttien jaar lang alle inspanningen geleverd om Nathan op te voeden volgens de huidige visie van zorgvernieuwing. Wij waren de trekkers van inclusieve zorg. En de volgende achttien jaar zouden we moeten wachten op zorg? Leeftijdsgenoten van Nathan die kozen voor het buitengewoon onderwijs of residentiële zorg, hebben vandaag een persoonsvolgend budget. Zij hebben de mogelijkheden om keuzes te maken in begeleidingsprojecten en assistentievormen. En Nathan zit hier thuis, bij mij, zonder budget. Dat is de wereld op zijn kop. Ouders die al achttien jaar zelf zorg bieden, moeten daarvoor beloond worden, niet afgestraft.”

‘Dit is de wereld op zijn kop. Ouders die al achttien jaar zelf zorg bieden, moeten daarvoor beloond worden, niet afgestraft.’

Anja: “Heel wat ouders anticiperen daarop door hun minderjarig gehandicapt kind in te schrijven in een internaat, ook al strookt dat niet met hun visie. Het geeft hen meer zekerheid dat hun kind later kan blijven genieten van de noodzakelijke ondersteuning. Die verkeerde beweging brengt onze thuisbegeleidingsdienst in een lastig parket. Wij willen ouders stimuleren en ondersteunen om hun kind maximaal inclusief op te voeden. Toch moeten we hen eigenlijk adviseren om het tegenovergestelde te doen. Hier staat een mooie visie haaks op de maatschappelijke realiteit.”

Hou houd jij dat vol?

Mama: “Ik probeer elke dag zo goed en zo kwaad mogelijk met Nathan door te komen. Gelukkig zet hij weer kleine stapjes vooruit. Ik trek me op aan die kleine positieve dingen. Pas is hij weer samen met mij naar mijn zus geweest. Maar we zitten wel vast zolang er geen perspectief is op mogelijkheden van activiteiten en begeleidingen buiten deze vier muren. Die onzekerheid is enorm belastend. Ik heb lang getwijfeld of ik dit interview wilde doen. Mijn energie is op.”

Kunnen jullie als ouders de krachten niet bundelen?

Mama: “Mensen adviseren mij om contact te zoeken met gebruikersorganisaties zoals ‘Ouders voor inclusie’ of ‘Onafhankelijk leven’. Zij zouden bij de minister een spreekbuis kunnen zijn van onze noden. Ik lees in de krant de verhalen van ouders die een meer zekere toekomst voor hun gehandicapt kind kopen. Ze richten een vzw op, bouwen een aangepast huis en leggen zorgbudgetten samen om zorg in te kopen.”

‘Ik trek me op aan kleine positieve dingen.’

“Dat is allemaal fantastisch, maar ik heb de energie niet om daarmee bezig te zijn. We overleven door alleen naar vandaag te kijken, niet naar morgen. Intussen merk ik dat mijn sociale contacten uitdrogen en ik meer onzeker word. Maar veel keuze hebben we niet. Stel dat wij als ouders crashen of ziek worden, dan heeft Nathan niemand meer.”

Wat zou je doen met een persoonsvolgend budget?

Mama: “De zorg die we dan zouden inkopen, moet maximaal in functie staan van de zelfstandigheid van Nathan. Ik droom van een persoonlijk assistent die elke namiddag met hem buitenshuis zijn mogelijkheden verkent. Zoals wij dat altijd gedaan hebben. Dan krijgen zowel Nathan als wij opnieuw de nodige zuurstof. Ik en mijn man worden een jaartje ouder, dus moet Nathan ondersteund worden in zijn hobbelige weg naar maximale zelfstandigheid. Uiteindelijk moet hij zijn eigen woonplek krijgen. Dat perspectief is nu heel ver weg.”

Toch is er op dit moment wel een thuisbegeleider bij Nathan?

Marjan: “Een collega van onze thuisbegeleiding komt hier om de twee à drie weken anderhalf uur langs. Dat is veel te beperkt om de zware last op de schouders van dit gezin te verlichten. Deze minimale thuisbegeleiding wordt betaald met punten voor rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).”

‘Wie op de wachtlijst staat, heeft heel dikke pech.’

“Nathan heeft zoals alle mensen die geen persoonsvolgend budget hebben, recht op acht RTH-punten per jaar. Met dat pakket kan er hier een thuisbegeleider vijfendertig uur per jaar langskomen. Daarnaast krijgt hij ook een basisondersteuningsbudget. Dat is een beperkt bedrag, 300 euro. Hiermee kunnen we de vrijwillige oppasdienst van de mutualiteit beperkt inroepen. Voor sommige mensen is dat voldoende. Maar niet voor Nathan.”

Is persoonsvolgende financiering dan toch niet zo fraai?

Marjan: “Nogmaals, het idee achter persoonsvolgende financiering is fantastisch. Wie ondersteuning nodig heeft, moet zelf kunnen beslissen hoe die eruitziet. Maar de uitwerking van dat systeem vertoont nog veel gaten. Het verschil tussen gebruikers die alle zorg genieten en zij die eindeloos op de wachtlijst staan, is te groot.”

“Je krijgt dan vreemde maar voorspelbare effecten die haaks staan op het beleid dat minister Vandeurzen uitstippelt. Mensen blazen hun zorgbehoeften op om te kunnen genieten van het budget. Er worden massaal veel aanvragen ingediend voor opvang en begeleiding in internaten. Want men weet: wie op de wachtlijst staat, heeft heel dikke pech. De zorgkracht van de wachtenden wordt zwaar op de proef gesteld. Dat is onhoudbaar.”

Hoe los je dat op?

Marjan: “Nu is het alles of niets. Ofwel heb je een budget, ofwel sta je op de wachtlijst en heb je er dus geen. Het basisondersteuningsbudget en de RTH-punten zijn in veel gevallen te beperkt om dat grote verschil te overbruggen. Een goed financieringssysteem garandeert dat mensen die zorg nodig hebben, die ook zullen krijgen. Omdat gemeenschapsmiddelen schaars zijn, moet je keuzes maken om die garantie overeind te houden.”

“Als je flexibel denkt, hoeft dat niet zo ingewikkeld te zijn. Nathan heeft nu intensieve professionele ondersteuning nodig. We moeten die meteen kunnen mobiliseren. Dat zou hem helpen om weer het juiste spoor te vinden. Misschien kan volgend jaar de zorg dan weer afgebouwd worden en is een basisondersteuningsbudget en rechtstreeks toegankelijk hulp voldoende. Dan gaan mensen ook maar vragen wat ze nodig hebben. En wordt het voor iedereen weer leefbaar. Het gezin zou verder kunnen. En thuisbegeleiders zouden opnieuw gemotiveerd zijn om ouders te ondersteunen die ervoor kiezen om de zorg voor hun kind maximaal op te nemen in hun gezin.”

Reacties [14]

 • Machteld DB

  Ik hoop dat er nog moedige ouders zijn ,die met hun verhaal naar buiten komen en bovendien hoop ik dat politici en belangenorganisaties voor personen met een beperking achter de families gaan staan en mee aan de kar duwen om het PVF in de goede richting te sturen … en dan ze niet blijven beweren dat de open plaatsen ( zeker in VL Brabant) in activiteiten- en wooncentra er zijn omdat ouders geen traditionele dag en nacht opvang meer wensen.
  De situatie is schrijnender dan voor de invoering van het PVF ! Zeker weten.

 • Tim Bruylandt

  Helaas is de ervaring van Nathan ook bij ons geen uitzonderlijk verhaal … Wij ontmoeten vaak mensen die reageren op onze “openstaande plaatsen” maar (vaak al lang) wachtende zijn op een budget. Hoewel we als vergunde zorgaanbieder ook een erkenning hebben voor rechtstreeks toegankelijke hulp, zijn die middelen ontoereikend om al die wachtenden al een minimale ondersteuning te bieden. Laat staan de zorg die ze nodig hebben…
  Wijzigingen aan het systeem van de persoonsvolgende financiering (PVF) dringen zich dan ook op. Meer solidariteit in de PVF integreren, gekoppeld aan een hoger toereikend budget wanneer nodig, kan het huidige bereik vergroten. Als samenleving, samen met onze politieke vertegenwoordigers, hebben we hier een grote verantwoordelijkheid in op te nemen.

 • Jan Raymaekers

  Het verhaal van Nathan en zijn ouders is ook voor ons erg herkenbaar. Als vergunde zorgaanbieder komen wij zo vaak deze situaties tegen: Zolang de jongere naar school gaat is er tenminste die vorm van gestructureerde daginvulling. Maar dan is de schooltijd voorbij. Ouders krijgen dan de boodschap dat ze voor hun zoon of dochter – in afwachting van een budget – ten minste op Rechtstreeks Toegankelijke Hulp kunnen beroep doen en daarmee alvast een beperkte vorm van ondersteuning kunnen krijgen. Dat blijkt dan opnieuw een illusie te zijn: Onze toegekende RTH-capaciteit is volstrekt ontoereikend om aan de talrijke vragen van deze jongeren en hun ouders tegemoet te komen. En bij collega-zorgaanbieders hoor ik hetzelfde verhaal. Na de wachtlijst voor PVB’s is er nu ook de groeiende wachtlijst voor RTH. De benaming ‘rechtstreeks toegankelijk’ klinkt dan erg ongelukkig en ongepast. Het komt altijd terug: onze samenleving moet andere fundamentele keuzes maken.

 • Farida

  Hallo.heel erg voor Nathan.mijn zoon zit al jaren op internaat en ik kan u verzekeren dat die stap nemen geen evidentie was..onze zoon is zwaar autistisch en hem thuishouden was geen optie..hij is nu 18jaar maar nog steeds is het moeilijk om er mee om te gaan..van aggressie tot zelfmoordpogingen en psychosen ..alles is al de revue gepasseerd..wij houden enorm veel van onze zoon maar vergeet niet dat omdat hij prioriteit zal krijgen daarmee alles opgelost zal zijn..hij moet ook nog een plaatsje kunnen bematigen voor in een voorziening terecht te kunnen .want hij kan niet werken en heeft 1op1 begeleiding nodig..ook daar zijn er wachtlijsten voor..hij mag nu nog 2jaar op internaat blijven en dan is het over en uit..als hij geen plaatsje heeft om te wonen en voor begeleiding staan wij er ook alleen voor..terug thuis komen wonen is geen optie.ik wordt blind door een oogziekte en papa werkt voor 2..geen netwerk en dan staan we daar mooi met ons budget..

 • Wim De Rop

  Goeie illustratie van de ‘grote ironie’ van de transitie. Degenen die zich ingezet hebben voor maximale inclusie en een werkbaar en betaalbaar systeem dat ondersteuning kan bieden voor iedereen, zijn de grote verliezers in de transitie naar persoonsvolgende financiering.
  Bijsturing is nog steeds mogelijk. Zonder budgettaire ontsporing kan iedereen de ondersteuning krijgen die nodig is.
  Het vergt enkel…….
  Wat politieke moed.

 • Annemie P.

  Hopla, het buitengewoon onderwijs, MFCs en internaten zijn altijd de boeman, “inclusie” het hoogste doel. Maar de meeste ouders gaan voorbij aan het feit dat deze instanties voorbereiden op het leven na school, en dat er vaak veel aandacht gaat naar sociaal en zelfstandig functioneren. Kinderen LEREN dat daar en krijgen het noodzakelijke zelfvertrouwen om zichzelf te plaatsen in de maatschappij. Mijn zoon van 17 is niet slim, kan wel lezen en schrijven, is niet beroepsmatig geschoold maar is wel zelfstandig, gelukkig en sociaal welopgevoed. Hij is het gewoon om in een leefgroep te zitten en overgang naar dagcentrum eventueel met vrijwilligerswerk is makkelijk. Maar dan nog is de keuze aan hem, inclusief met begeleiding of in een dagcentrum, of een bijkomende opleiding/stage, de mogelijkheden liggen open, en hopelijk BLIJVEN we dat noodzakelijke budget krijgen. Wellicht verwacht de overheid dat na inclusief onderwijs een gewoon inclusief leven mogelijk is, met min. ondersteuning??

 • hilde omblets

  Als ik naar het verhaal van Nathan en zijn gezin luister, zie ik naast, achter, voor hen een Jo, Katrien, Stefanie, Jan, Dominiek, Kamiel,… Allemaal mensen die in een gelijkaardige boot zitten. Met een overvraagd netwerk, zonder netwerk, steeds zonder “rugzak”. Of in het beste geval met een lege rugzak (de toegekende middelen, maar niet ter beschikking).
  Mensen die moeten wachten tot… ongekende datum.
  Tot het helemaal mis loopt, de boot zinkt en er een budget via noodsituatie moet aangevraagd worden. Niet zelden hoger dan wat er in wezen nodig zou moeten (geweest) zijn.
  Als mobiel ambulante dienst zien we ook mensen die met een klein zetje al veel zouden geholpen zijn en een heel eind verder zouden kunnen springen. Rechtstreeks toegankelijk hulp, een degelijk antwoord, is echter al lang uitgeput en schiet véél te kort. Ook daar moeten mensen wachten tot…… ongekende datum.
  Maatwerk… werken op vraag. Da’s iets wat de kern van onze werking vormt. Intensiever wanneer nodig,…

 • Bart Vanvaerenbergh

  Jammer genoeg is dit voor heel wat cliënten die wij in onze dienst (Kadodder : provincie Antwerpen) begeleiden ook zeer herkenbaar.
  Wij volgen zeker dat de PVF op zich een goed systeem is (of kan zijn), maar er zijn te veel “gaten” en er is gewoon te weinig geld.

 • Christiane Haesbrouck

  Mijn dochter heeft een pvf maar krijgt maar 2/3wegens geen geld. Natuurlijk is dit nog altijd beter dan niks maar een financiering op de persoon afgestemd? Dit loopt volledig fout momenteel misschien niet voldoende voeling met de betrokken doelgroep en of niet goed berekend of…in elk geval er is iets grondig mis!

 • frauke cosaert

  Het zoveelste schrijnende verhaal!
  Alleen heb ik enorm veel moeite met het beeld dat wordt opgetrokken over ‘ouders die hun kind in een internaat steken omwille van budgetgarantie’.
  Ons dochter gaat sinds haar 9de levensjaar naar een internaat (MFC) en dit NIET omdat we op ons gemak zouden zijn en omdat we op die manier zeker zouden zijn van een plaatsje!
  Het was de meest hartverscheurende stap die we ooit zetten. Een zorgenmeisje geef je niet graag uit handen. Je voelt je mislukt als mama, het schuldgevoel is enorm en je had het zo graag wél gekund. De stap naar internaat werd ons opgedrongen omwille van haar harde schreeuw naar structuur.
  Zij gaat nu in de week naar een leefgroep die haar rust en veiligheid kan bieden.
  Ook wij krijgen maar een beperkt budget, enkel dat van de leefgroepmomenten. Haar daginvulling kunnen we niet betalen.
  Ik vrees ook mijn werk te moeten opgeven. En naar huis komen is voor haar geen juist antwoord op haar zorgvraag.
  PVB is volgens mij…

 • Spiessens Jan

  Het klopt dat de “gepaste” keuze maken bij de begeleiding en de zorg van zijn kind met een beperking van belang is. Maar wat is de “gepaste” keuze? Zo lang en zoveel mogelijk zelf instaan voor de zorg terwijl men eventueel andere mogelijkheden laat liggen?
  Het is wel betreurenswaardig dat de overheid deze keuze niet gemakkelijker maar moeilijker maakt. Noch de hulpvragers, noch de hulpverstrekkers, noch de gemeenschap vraagt hierom. Hoe dan ook, wat voor keuze men maakt, de PvF lost zeker niet alles op, integendeel.
  Ook voor diegenen die al een PvB hebben vallen er heel wat zekerheden weg.
  Vroeger verliep de overgang naar een 7/7 dagen zorg naadloos en zonder problemen nu schept dit plots problemen. Met de ongelijke subsidiëring van de instellingen hadden de zorgvragers vroeger weinig of niets te maken, nu wel.
  En dan zijn er nog de vele onzekerheden en de nog niet op punt staande regelgeving waardoor instellingen, gebruikers en organisaties o.a. naar de Raad van State zijn…

 • Marjan Colombie

  Ook wij hebben onze dochter inclusief opgevoed. Ik ben ook thuisgebleven om dit te kunnen doen. Wij hebben de zorg steeds zelf gedragen, geen enkele ondersteuning. Nu is zij 25 jaar en staat ze klaar om in een prachtig cohousing project in te stappen, toonbeeld van inclusie dus, zoals het door deze regering, Europa, en ook de sdg’s naar gestreefd en opgelegd wordt. Helaas heb ik na 25 jaar alleen maar het gevoel dat we afgestraft worden voor onze inclusieve opvoeding. Zij staat op de wachtlijst, categorie 3. Zonder budget kan zij uiteraard niet zelfstandig gaan wonen, zij heeft het syndroom van Down. Als zij tegen de verhuis (volgend jaar) geen budget heeft, verliest ze deze prachtige kans. Zoals de mama van Nathan zegt, PVF is een prachtige uitvinding, ook ik stond te juichen dat mensen met een beperking eindelijk de regie over hun leven zelf konden doen. Maar het is jammer genoeg een lege doos, en zelfs erger, inclusie wordt afgestraft ipv ondersteund. De omgekeerde wereld…

 • deheusch els

  Mijn zoon heet ook Nathan en Nathan heeft tijdens zijn jeugd meermaals opgenomen geweest in mpi’s, en internaten, op momenten dat het moeilijk liep…wij staan al jaren op de wachtlijst in prioriteitengroep 1, ik ben zelf cvs-patiënt, alleenstaande ouder, vader is overleden en kom met moeite de week door…ook onze zoon heeft geen budget, en is momenteel vrijwillig opgenomen in de psychiatrische voorziening, zonder budget, geen kans op tehuis voor werkenden…en thuis blijven aanmodderen, terwijl er ziekenhuisbedden vrij staan, het beleid trekt op niks, een brief niet beantwoorden staat gelijk aan in een andere categorie vervallen…ik kan me heel goed vinden in wat deze moeder hier neerschrijft alleen vind ik het spijtig dat zij mensen die kiezen voor internaat daar ook hun redenen voor hebben, en niet uit gemakzucht hetgeen ik nu toch tussen de regels lees, ook die kinderen hebben recht op hun budget en opvang…hier dient drastisch dingen te veranderen, ouders gaan hier aan ten…

 • Leen Vanbeckevoort

  Ik herken dit volledig. Mijn dochter met beperkingen hebben wij inclusief opgevoed. Ze is bijna 22 en zit in een vergelijkbare situatie nu. Wij werken allebei parttime om de mantelzorg te kunnen blijven bieden. Proberen via de vrijwilligers zorg en de oppasdienst van de mutualiteiten af en toe wat begeleiding in huis te krijgen. Met wisselend succes. Ook daar te weinig vrijwilligers voorhanden. Vrijwillige oppassers worden ook in de bejaardenzorg en jong dementenzorg ingezet werd mij uitgelegd.
  Omdat wij haar niet in een internaat hadden gedaan, kunnen wij nu niet een PVB krijgen en staan op de wachtlijst in prioriteitengroep 3. De mutualiteit probeert haar nu naar prioriteitengroep 2 te verplaatsen.
  Ook ik heb (ben leerkracht basisonderwijs) mijn dochter via een speciale lesmethode leren lezen en schrijven. Gelukkig, want door haar ernstige vorm van dyspraxie kan ze zeer moeilijk communiceren. Het schrijven is haar enige houvast om met wisselende hulpverleners te communiceren.

We zijn benieuwd naar je mening!
Blijf hoffelijk, constructief en respectvol

 

Elke reactie wordt gemodereerd. Lees hier onze spelregels. Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd.