50 jaar jeugdbescherming

Fons Geerts

Op 8 april 2015 bestaat de Federale Wet op de Jeugdbescherming juist 50 jaar. De Wet op de Jeugdbescherming van 8 april 1965 introduceerde het begrip ‘kind in gevaar’ en voorzag in een combinatie van sociale en gerechtelijke bescherming. Jeugdbeschermingscomités werden opgericht.

Maatschappelijke evoluties, wetenschappelijke inzichten en ervaringen te velde leidden ondertussen tot heel wat aanpassingen aan de regelgeving. Zo installeerde het Decreet van 1985 het comité voor bijzondere jeugdzorg en de bemiddelingscommissie. De jeugdwet van 2006 voorzag in een uitbreiding van het aanbod voor jonge delinquenten, installeerde daarbinnen een hiërarchie en gaf herstelbemiddeling een plaats. De rechtspositie van de minderjarige werd in 2004 in een decreet vastgelegd en het Decreet Integrale Jeugdhulp van 2013 hertekende de jeugdhulpverlening in een buitengerechtelijke context volledig. Dat was meteen de grootste hervorming van het jeugdhulplandschap.

Nu, 50 jaar later, staan we voor een volgende uitdaging. Door de zesde staatshervorming worden de maatregelen die de jeugdrechter kan opleggen aan jonge delictplegers nu een Vlaamse bevoegdheid. Het maatschappelijk debat hierover start op basis van de conceptnota van Vlaams minister Jo Vandeurzen, die op 20 maart 2015 door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. Vlaanderen moet een eigen Decreet Jeugdrecht opstellen, dat perfect samengaat met het Decreet Integrale Jeugdhulp en de jeugdhulpverlening in de gerechtelijke context hertekent.

Vlaanderen zal eigen accenten leggen en vorm geven aan een gedifferentieerd aanbod van duidelijke en constructieve reacties op delicten met aandacht voor herstel van de schade. Samen met jeugdmagistraten, wetenschappers, jeugdhulpverleners, kinder- en jeugdpsychiaters, de kinderrechtencommissaris en het werkveld worden antwoorden gezocht op vragen zoals: hoe gaan we om met jonge delictplegers? Welke sancties kunnen of moeten uitgesproken worden? Wat is constructief sanctioneren? Hoe zorg je ervoor dat de minderjarige delictpleger ook meestapt in een hulpverleningstraject indien nodig? Wat als er sprake is van een psychiatrische problematiek of een mentale beperking?

Hoe we omgaan met jonge delictplegers wordt voor opnieuw een aantal decennia vastgelegd en dit vraagt een zorgzame en doordachte aanpak met alle stakeholders. 2018 is de streefdatum voor het van start gaan van het nieuwe decreet jeugdrecht.

Info: www.jongerenwelzijn.be.

Reacties