Eigen Kracht-conferenties

Fons Geerts

Bijna vier jaar lang jaar werkte het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk mee aan de bekendmaking en uitvoering van Eigen Kracht-conferenties (EK-c) in het kader van Integrale Jeugdhulp. Het project liep van maart 2011 tot december 2014.

In het voorjaar van 2014 ging het nieuwe Decreet Integrale Jeugdhulp van kracht. Het krachtgericht en netwerkgericht werken wordt daarin naar voor geschoven als een duidelijke pijler in de context van vermaatschappelijking. Het Decreet stelt dat jeugdhulpverleners steeds moeten onderzoeken hoe de krachten van de minderjarige, zijn of haar ouders en mensen uit de nabije omgeving mee kunnen ingezet en versterkt kunnen worden. Met als doel de participatie en eigen inbreng in de hulpverlening te verhogen en minder gespecialiseerde hulp in te zetten. Bij de intersectorale toegangspoort zal een aanmelder gevraagd worden om aan te geven hoe er al gewerkt is aan het exploreren en versterken van eigen krachten. Het inzetten van een EK-c is daarbij een mogelijke optie. Met de verankering in het Decreet, werd ook het experimenteel project met Steunpunt als projecthouder stopgezet.

Vanaf 2015 is het niet langer de rol van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk om de methodiek EK-c te promoten en mee uit te voeren. De financiering verloopt via de vzw EKC.be. Deze vzw zal voortaan de informatievragen, de concrete aanmeldingen en de uitvoering behartigen. Het aanbod om een EK-c in te zetten blijft dus onverminderd bestaan.

Meer info op de website van Eigen Krachtconferenties en de website van het Steunpunt Algemeen Welzijnswerk.

Reacties