Vlaanderen start hervorming eerstelijnsgezondheidszorg

Fons Geerts

Nu met de zesde staatshervorming een aantal bevoegdheden in de gezondheidszorg overgekomen zijn naar Vlaanderen, wil de Vlaamse overheid werk maken van een hervorming van de eerstelijnsgezondheidszorg. Minister Vandeurzen stelt dat de uitbouw en versterking van de eerstelijnsgezondheidzorg cruciaal is, gezien de stijgende noden aan goede chronische zorg, zorgcontinuïteit, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Daarbij is participatie het kernwoord, zowel voor de burger als voor de professional. Op een eerstelijnsconferentie in het voorjaar van 2017 zullen verschillende voorstellen tot hervorming geformuleerd worden.

Op 27 mei 2015 werd het startschot gegeven voor zes werkgroepen met vertegenwoordigers van gebruikers, zorgverstrekkers, voorzieningen, wetenschappers en experten die deze conferentie moeten voorbereiden. Hun voorstellen moeten leiden tot nieuwe Vlaamse regelgeving die het eerstelijnszorglandschap hertekent. Hierbij moeten ze rekening houden met andere lopende of nog te initiëren hervormingen, zoals de uitbouw van de Vlaamse sociale bescherming, de ontwikkeling van een nieuw organisatie- en financieringsmodel voor de ouderenzorg, de implementatie van de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap, de ‘inkanteling’ van de nieuwe bevoegdheden inzake de geestelijke gezondheidszorg, de verbreding van het bereik van de zorgstrategische planning van ziekenhuizen en een aantal transities op het federale niveau.

Om de hulp toegankelijk en herkenbaar te maken voor de burgers en om meer zorg op maat te kunnen bieden, worden de verschillende netwerk- en overlegstructuren geherstructureerd en vereenvoudigd. Het gaat hier om de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, de palliatieve netwerken, de LOGO’s, de lokale multidisciplinaire netwerken, de samenwerkingsverbanden inzake palliatieve zorg, de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging en de geïntegreerde diensten voor thuisverzorging. Ook wordt onderzocht of de Overlegplatforms Geestelijke Gezondheidszorg kunnen worden geïntegreerd. Door het beperken van het aantal overlegmomenten en kortere communicatielijnen moet dit ook voor de zorgverleners én de overheid tot efficiëntiewinst leiden.

De herstructurering zal in gezamenlijk overleg met de stakeholders en met vertegenwoordigers van de gezondheidszorgactoren op de eerste lijn en het Vlaams Patiëntenplatform voorbereid worden. Het volledige hervormingsplan ‘Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen’ vind je op de website van de minister.

Reacties