Vlaanderen reorganiseert opvang en vrije tijd van schoolkinderen

Fons Geerts

Op 20 juli 2015 gaf de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een conceptnota die de krachtlijnen voor de reorganisatie van de opvang en vrije tijd van schoolkinderen vastlegde. Omdat de vraag en het aanbod van de buitenschoolse kinderopvang verschilt van gemeente tot gemeente, wordt de huidige financiering door de Vlaamse overheid gefaseerd omgezet in een financiering via de gemeenten zelf. Timing en modaliteiten van de overgang worden in nauw overleg met de betrokken actoren uitgezet.

De conceptnota vertrekt vanuit het recht van elk kind op tijd en ruimte voor rust en vrije tijd, en op deelname aan spel- en vrijetijdsactiviteiten passend bij de leeftijd. Ieder kind moet vrij kunnen deelnemen aan het culturele en artistieke leven. Men trekt de kaart van een geïntegreerd opvang- en vrijetijdsaanbod voor kinderen vanaf de kleuterschool. Het aanbod biedt kinderen een leuke vrije tijd waarin zij zich kunnen ontplooien en hun talenten ontwikkelen en het bevordert sociale cohesie en gelijke kansen.

Hiertoe wordt werk gemaakt van lokale samenwerking tussen opvang, scholen, jeugd-, cultuur- en sportinitiatieven. De Vlaamse overheid zal in overleg met de betrokken actoren een kader ontwikkelen voor de kwaliteit van het opvang- en vrijetijdsaanbod. Het model bouwt verder op de aanbevelingen van de Staten-Generaal opvang en vrije tijd van schoolkinderen. De conceptnota wordt nog voorgelegd aan de verschillende adviesorganen: SERV, SAR WGG, VLOR, SARC en de jeugdraad.

Reacties