Moreel beraad maakt zorg beter en professionals bekwamer

Fons Geerts

“Dilemma’s in kaart” is een laagdrempelige en efficiënte methode voor moreel beraad in de zorg en helpt professionals om ingewikkelde kwesties op een rustige en zinvolle manier met elkaar te bespreken. Professionals leren een zorgvuldige morele afweging maken, waardoor de zorg voor hun cliënt wordt verbeterd, evenals hun professionele handelen.

De methode is uitgegeven in een ringband, met een inleiding over ethische dilemma’s en wat een moreel beraad is: welke vragen horen erin thuis en hoe formuleer je een morele vraag? Welke normen en waarden hanteer je zelf, in hoeverre horen die bij je levensbeschouwing, wat betekenen ze voor jouw inspiratie en waarden? Daarna wordt ingegaan op de organisatie van het moreel beraad: wie leidt het, hoe zorg je ervoor dat de deelnemers elkaar vertrouwen, hoe is de onderlinge interactie en rolverdeling? Stel spelregels vast, zorg dat er een casus is, neem de tijd en bewaak die, wat is een geschikte ruimte, hoeveel deelnemers is het beste?

De map bevat zeven kaarten, aan de hand waarvan het moreel beraad wordt gehouden: vertel eens; wat speelt er; de moreel betrokkenen; wat staat er voor de betrokkenen op het spel; de morele vraag; de afweging; en de implementatie van de beslissing. De kaarten helpen professionals om met elkaar te spreken over wat zij goede zorg vinden, en waar de grenzen liggen. Ze leren argumenten te formuleren voor wat hen raakt of benauwt. Op elke kaart staat ook hoeveel tijd voor dit deel van het beraad moet worden uitgetrokken. In de toelichting staat elke kaart uitgebreid beschreven met voorbeelddiscussies en geïllustreerd met casussen uit onder meer de verstandelijk gehandicaptenzorg.

Dillemma’s in kaart. Methode voor moreel beraad in de zorg” door Marije Stegenga, werd uitgegeven door Perspectief uitgevers en kost 32,50 euro.

(Naar: Klik-website, 17 maart 2015.)

Reacties