Grondplan voor Vlaamse Sociale Bescherming

Fons Geerts

De Vlaamse Regering keurde op 29 mei 2015 de Visienota Vlaamse Sociale Bescherming goed. Weinig Europese landen of regio’s hebben een zo sterk uitgebouwd netwerk van hulpverlening en zorgverstrekking als Vlaanderen. Met de Vlaamse Sociale Bescherming tekent Vlaanderen de krijtlijnen uit voor een solidaire samenleving, die in de volgende jaren en decennia concreet vorm zal krijgen.

De Vlaamse overheid kiest voor een verzekeringsmodel dat verder bouwt op de Vlaamse zorgverzekering, naast de (federale) sociale zekerheid. Elke inwoner krijgt recht op tegemoetkomingen die de zorg moeten betaalbaar maken. Het gaat dan onder meer over de Tegemoetkoming hulp aan bejaarden, hulpmiddelen, revalidatie, Woonzorgcentra, Initiatieven voor beschut wonen, Psychiatrische Verzorgingstehuizen en het Basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap.

De Vlaamse Sociale Bescherming wil één loket (de zorgkas) dat alle aspecten van de dienstverlening met betrekking tot sociale bescherming voor de cliënt kan opnemen. Waar mogelijk, wordt een automatische rechtentoekenning geïnstalleerd. Men streeft naar maximale integratie van de nu nog per sector geregelde tegemoetkomingen en eigen bijdrageregelingen. Hierdoor kunnen procedures en voorwaarden op mekaar afgestemd en dubbele inschaling vermeden worden. Nu nog naast elkaar bestaande zorgvormen worden geleidelijk geïntegreerd tot een meer continu en flexibel geheel dat de diverse noden van de zorgvrager op maat kan ondersteunen. Hierbij vertrekt men van de zorgnood van de cliënt, die de regie over de zorg in handen houdt. Tenslotte wil men komen tot een eenduidig en transparant geheel van rechten en een persoonsvolgend financieringssysteem.

De visienota Vlaamse Sociale bescherming wordt nog voor advies voorgelegd aan de SAR en de SERV en is te raadplegen op de website van de minister.

Reacties